Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / Veilig plattela...

Veilig platteland, minder tevreden over politie

Het platteland is volop in het nieuws. Vaak wordt het platteland in verband gebracht met zaken als bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening en een onder druk staande leefkwaliteit. Jonge, kansrijke bewoners zouden massaal wegtrekken, terwijl tegelijkertijd het aantal bewoners in een achterstandssituatie of met een zorgvraag drastisch zouden toenemen. Ook verschijnen er geregeld berichten in de media over scholen die moeten sluiten, het afnemende winkelaanbod en het beperkt aantal sociaal-culturele voorzieningen. Toch zijn er ook positieve geluiden te horen. Sommige plattelandsregio’s laten een werkgelegenheidsgroei zien die bovengemiddeld hoog is. Uit recent onderzoek komt naar voren dat het aandeel jonge verhuizers naar minder populaire plattelandsgemeenten opvallend hoog is. Zij kiezen voor de relatief goedkope woningen die op het platteland te vinden zijn, maar ook wordt het landschap als verhuismotief genoemd. En het platteland is veilig. Dat bleek weer eens uit de recent uitgekomen Veiligheidsmonitor.

Veiligheidsmonitor geeft inzicht in cijfers

De resultaten uit de laatste Veiligheidsmonitor zijn gebaseerd op een in 2014 door 86 duizend personen ingevulde vragenlijst. Als je kijkt naar de veiligheidsbeleving van de inwoners op het platteland blijkt dat slechts een kleine 12 procent van de inwoners op het platteland zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. In zeer sterk stedelijke gebieden is dit ruim het dubbele percentage (26 procent). Ook het rapportcijfer voor ‘veiligheid in de eigen buurt’ ligt duidelijk hoger op het platteland (7,6) dan in stedelijke gebieden.  De inschatting van de kans op slachtofferschap ligt op het platteland voor alle delicten - inbraak in woning, zakkenrollerij, beroving op straat en mishandeling e.d. – op een duidelijk lager niveau dan elders. Tot slot blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat ook het daadwerkelijke slachtofferschap op het platteland op een aanzienlijk lager niveau ligt dan in de meer stedelijke gebieden. Dat geldt voor zowel geweldsdelicten, vermogensdelicten als vandalismedelicten. Het totale slachtofferschap ligt in de zeer sterk stedelijke gebieden met 26 procent zelfs twee keer zo hoog als op het platteland (13 procent).

 

Vertrouwenskwestie

Met de veiligheid op het platteland is het dus goed gesteld. Opvallend is echter dat uit de Veiligheidsmonitor ook naar voren komt dat de tevredenheid over het totale functioneren van de politie in de buurt en politie in het algemeen juist  het laagst is op het platteland. Wanneer we de resultaten wat gedetailleerder bekijken, komt naar voren dat ook het oordeel over de  ‘beschikbaarheid politie in de buurt’ en ‘communicatie tussen politie en burger’ op het platteland het laagst is.  Opvallend, want men zou intuïtief verwachten dat daar waar men zich veilig voelt, men ook meer tevreden is over – en meer vertrouwen heeft in - de politie in de buurt. Of niet? De buitenlandse literatuur biedt hier enige houvast. Een studie naar vertrouwen in de politie op het Engelse platteland laat zien dat niet zozeer criminaliteit en risico het vertrouwen in de politie bepalen.  Een belangrijkere rol is de mate waarin de politie zich identificeert met en zich betrokken voelt bij de lokale gemeenschap en op een eerlijke wijze optreedt tegen burgers. Doet de politie dit niet dan daalt het vertrouwen, ook als blijkt dat zij wel effectief is in de aanpak van criminaliteit (Zie ‘Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen’, Politie & Wetenschappen/Erasmus Universiteit (2013)). Als we dit gegeven toepassen op de Nederlandse situatie dan bestaat de kans dat, gelet op de bezuinigingen en het verdwijnen van politiebureaus - vooral op het platteland - de politie minder contact en minder dicht bij de burger zal kunnen staan. En daarmee lijkt het aannemelijk dat de politie zich minder makkelijk kan identificeren en zich betrokken zal voelen bij de lokale gemeenschap, met een lagere beoordeling van de politie als gevolg. Het is daarom aan te bevelen om ook in Nederland eens goed te laten onderzoeken hoe de relatie ligt tussen een hoge mate van veiligheid en het relatief lage oordeel over het optreden van de politie op het platteland.

 

Ruud Dorenbos is werkzaam als senior projectleider bij Platform31,
Razia Ghauharali is werkzaam als adviseur bij Bureau Veiligheidsmonitor.

 

08 jun 2015


Zoeken in de website: